Warning: A non-numeric value encountered in /home/vanderho/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Privacyverklaring

Van der Holst Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van der Holst Coaching
Boterstraat 1
9101 KG  Dokkum
T. 06-11403385
E. info@vanderholstcoaching.nl
I. https://www.vanderholstcoaching.nl

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zodat wij, op jouw verzoek, contact met je kunnen opnemen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een jongere onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@vanderholstcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens
Van der Holst Coaching verwerkt persoonsgegevens om te kunnen e-mailen, appen of bellen om de dienstverlening waar je om hebt gevraagd uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van der Holst Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Holst Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van der Holst Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Holst Coaching verstrekt gegevens niet aan derden, tenzij je daar zelf om vraagt.

Cookiebeleid
Van der Holst Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je bebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Van der Holst Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@vanderholstcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Van der Holst Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Holst Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vanderholstcoaching.nl.