Fan fan Ternaard

Aanhoudende overlast van jongeren en ontevredenheid over de wijze waarop in het dorp met elkaar werd omgegaan, was aanleiding voor het project ‘Fan fan Ternaard’. Samen met initiatiefgroep (foto) hebben ervoor gekozen om niet de ‘problemen’ centraal te stellen maar de kansen om het dorp leefbaarder te maken. Dit heeft geleid tot de start van een Fanclub voor het dorp. Door de positieve insteek hebben veel inwoners een bijdrage geleverd.

Wij zijn begonnen met een blanco A4-tje, waarop we met de initiatiefgroep de zorgen hebben verwoord. De belangrijkste aandachtspunten waren:

 1. Ternaard mist gemeenschapszin
 2. Er is weinig betrokkenheid op elkaar
 3. Er is geen ruimte om je leven ‘anders in te vullen’ dan gebruikelijk
 4. Verenigingen houden geen rekening met elkaars activiteiten
 5. Een te kleine groep zet zich in voor het dorp
 6. Ternaard heeft een slecht imago
 7. Een groep jongeren zorgt voor veel overlast
 8. Ouders zijn daar onvoldoende op aan te spreken

Het project was praktisch van opzet; bewoners moesten snel en makkelijk mee kunnen doen en het was belangrijk snel resultaat te halen. Dat motiveert mensen om betrokken te blijven. Een aantal uitgangspunten was de rode draad in het project:

 • Goede informatie, zodat inwoners weten wat er speelt en wat men zelf kan doen om een bijdrage te leveren
 • Ontmoeting, contact zorgt voor onderling begrip en solidariteit.
 • Ondersteuning, vermindert de terughoudendheid en stimuleert de actiebereidheid

Op basis hiervan is ervoor gekozen om een tijdelijk eigen nieuwsbrief huis-aan-huis te verspreiden. De verenigingen in het dorp zijn gevraagd mee te werken aan een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een open dag voor het dorp om het imago te veranderen en de inwoners te activeren. Via straatcoaching is contact met jongeren gelegd. Met hen hebben we het plaatselijke jeugdhonk nieuw leven in geblazen en is de overlast drastisch afgenomen. Om ouders te betrekken hebben we ‘de maand van de jeugd’ georganiseerd, met een workshop puberbrein, een workshop positief opvoeden, een debat met de jeugd en een feest voor iedereen.