Even voorstellen…..

Van der Holst Coaching is gespecialiseerd in projecten voor buurtwerk en jongerenwerk in het noorden van Nederland. Wij zoeken mensen op in eigen omgeving en weten daardoor vaak als geen ander wat er leeft en speelt in buurten, wijken en dorpen. We kennen de verschillen in denken en doen, maar zijn ook in staat om mensen te interesseren voor de kijk van een ander. Zo ontstaat een uitstekende basis voor samenwerking en participatie.

Lees bij actueel:

 • Aan de slag met MDT
 • Gastles contact leggen
 • Spontaan sporten

Een partner om op te bouwen

Buurtwerk van Van der Holst Coaching brengt mensen bij elkaar om de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen te verbeteren. Door knelpunten aan te pakken, voorzieningen te realiseren of de sociale samenhang te vergroten. Wij vinden aansluiting bij alle leeftijds– en bewonersgroepen en zijn daardoor als geen ander in staat om draagvlak te creëren voor onze projecten. In onze werkwijze zijn we enthousiast, betrokken, doelgericht, doortastend en vastberaden.

R

Vertaling naar uw praktijk

Zowel beleidsmatig als uitvoerend kunnen wij prima uit de voeten. Of u nu een goed idee hebt voor uw buurt, zich inzet voor een Plaatselijk belang, wijkraad of jongerencentrum of als beleidsmedewerker of wethouder actief bent voor een gemeente, we helpen u graag om uw ambities waar te maken.

R

Projectmatig werken

Van der Holst Coaching kiest voor een projectmatige werkwijze. Niet alleen omdat een project een gestructureerde manier van werken is, maar vooral omdat onze projectopzet helderheid schept voor alle betrokkenen. Over de aanleiding, de resultaten, de uitvoering en de eigen verantwoordelijkheid.

R

U hebt de regie

Wat voor project het ook wordt, u wilt natuurlijk zelf graag de vinger aan de pols houden. Dan maakt u met Van der Holst Coaching als partner een prima keuze. Onze projectopzet bestaat uit tien concrete stappen. Iedere stap overleggen we vooraf met onze opdrachtgever. Zo blijft u altijd aan het roer staan.

Logo SBB

Ook financieel aantrekkelijk

Van der Holst Coaching werkt bij mensen in eigen omgeving. Wij zoeken daar de faciliteiten die nodig zijn om onze projecten uit te voeren. Straat, school en internet zijn onze belangrijkste werkplekken.

R

Lage overheadkosten

Van der Holst Coaching heeft lage bedrijfskosten en daar zit voor u het voordeel. Want kosten die wij niet maken, brengen we uiteraard ook niet in rekening. Wij hanteren in 2023 een uurtarief van 70 euro.

R

Ook voor het onderwijs

Spreekt onze werkwijze u aan? Wilt u er aandacht aan besteden op school? Ook dan zijn we u graag van dienst. Wij verzorgen gastlessen en bieden praktijkopdrachten voor MBO en HBO opleidingen Social Work.

R

Contactgegevens

Van der Holst Coaching
Boterstraat 1
9101 KG Dokkum
T. 06 1140 3385
E. info@vanderholstcoaching.nl
KvK 01112491

Projecten:

Een greep uit onze projecten
Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal van onze projecten. Wilt u meer informatie, laat ons dat dan gerust weten!
Code Hans

Code Hans is een VOF van Nieuwstraat Advies B.V. (Groningen) en Van der Holst Coaching. De VOF is van start gegaan op 1 januari 2019 en voert welzijnsactiviteiten uit in Friesland. Code Hans is ontstaan vanuit de wens om het nu eens echt anders te doen. Geen activiteiten bedenken vóór mensen, maar mét mensen. Code Hans stelt behoeften, ideeën en initiatieven van inwoners centraal. We voeren projecten uit mét dorps- en wijkbewoners, gebruiken het talent en enthousiasme van de inwoners en zorgen dat het resultaat van de deelnemers wordt.

De naam Code Hans komt van onze ideeënactie Hans met het spaarvarken voor ideeën van inwoners in de hoofdrol.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Opsterland

Met VOF Code Hans verzorgen we de begeleiding van de vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente Opsterland worden opgevangen. Vele inwoners hebben zich gemeld als vrijwilliger. We coördineren de vrijwillige inzet en zorgen er samen met vrijwilligers voor dat de huisvesting goed wordt georganiseerd en (hulp) vragen adequaat worden opgepakt.

Maatschappelijke begeleiding statushouders Opsterland

Met VOF Code Hans verzorgen we de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Opsterland. De gemeente heeft Code Hans gevraagd om een werkmethodiek te ontwikkelen waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van statushouders en vrijwilligers niet overbelast raken.

Maatschappelijke begeleiding statushouders Weststellingwerf

Met VOF Code Hans hebben we in 2020 de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Weststellingwerf verzorgd. De gemeente is de ondersteuning vanaf 2021 zelf gaan uitvoeren en zocht voor het overbruggingsjaar 2020 een externe partner. We hebben Weststellingwerf in dat jaar ook geholpen met de voorbereiding van de Veranderopgave Inburgering. Gemeenten zijn met ingang van 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders.

Werkbijeenkomst jongerenwerk gemeente Zwartewaterland

In opdracht van Stichting Welzijn Mensenwerk hebben we voor de gemeente Zwartewaterland (ZWL) een werkbijeenkomst verzorgd over de meerwaarde van jongerenwerk. Aanleiding was het feit dat jongerenwerk in ZWL vaak alleen wordt gevraagd om overlast van jongeren te voorkomen of te helpen bestrijden en zorgen en problemen van jongeren vroegtijdig te signaleren. Maar jongerenwerk heeft meer in z’n mars. Jongeren hebben goede ideeën voor maatschappelijke thema’s zoals pesten, eenzaamheid, jeugdzorg, veiligheid, milieu en ga zo maar door. Ideeën waar we meer mee kunnen doen. Zo wordt de leefbaarheid bevorderd en worden de kosten in de jeugdzorg beteugeld.  Jongerenwerk kan als geen ander de goodwill en talent onder jongeren mobiliseren. Hoe dat werkt, hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien.

Ondersteuning team jongerenwerk Waadhoeke

In opdracht van De Skûle Welzijn hebben we de jongerenwerkers van de gemeente Waadhoeke geholpen bij het maken van hun jaarplan voor 2021. Centraal thema daarin is de positionering van het jongerenwerk in het netwerk van zorg en ondersteuning van jongeren. De jongerenwerkers kunnen de rol en meerwaarde van jongerenwerk daarmee beter uitdragen naar opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Resultaat moet zijn dat zij zich meer kunnen focussen op waar zij goed in zijn: helpen slagen van initiatieven van jongeren en voorkomen van professionele zorg en overlast.

Jongerenwerk Opsterland
Met VOF Code Hans  voeren we de komende jaren het jongerenwerk uit in de gemeente Opsterland. Jongeren hebben volop ideeën om wensen te realiseren en problemen aan te pakken. Op basis daarvan zetten we projecten op met jongeren. In ons team hebben we een ambassadeur jeugd, een jongere uit Opsterland die meedenkt en adviseert.
Coach jongerenwerk Coevorden

In opdracht van Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden hebben we een visiedocument gemaakt over de rol van het jongerenwerk bij het voorkomen en bestrijden van overlast door groepen jongeren. De stichting heeft aangegeven behoefte te hebben aan een ervaren jongerenwerker die het werk verder helpt ontwikkelen. Met de collega’s in Coevorden zijn we ook de straat opgegaan.

Vrijwilligersbemiddeling gemeente Opsterland
De gemeente Opsterland heeft de wens om de bemiddeling van vrijwilligers op een andere manier vorm te geven. Van passief (online vacaturebank) naar actief, door verbinding te leggen tussen de goodwill en talenten van inwoners en de mogelijkheden die de dorpen bieden. Met VOF Code Hans gaan we op zoek naar kansrijke ideeën en initiatieven van inwoners en creëren mogelijkheden voor (potentiële) vrijwilligers om aan te sluiten.
Project Ouders praten over drugs
Van der Holst Coaching, Verslavingszorg Noord Nederland en GGD Fryslân hebben samengewerkt in het project Ouders praten over drugs. Aanleiding was een film die jongeren uit de gemeente De Fryske Marren hebben gemaakt over hun ervaringen met drugs. In de film geven de makers een advies aan ouders: praat thuis over drugs! Via een radiocampagne hebben we ouders opgeroepen om in actie te komen. Ter ondersteuning hebben we tijdens de Week van de Opvoeding 2018 twee webinars georganiseerd: Puberbrein en Praten met pubers. Meer informatie vindt u op de projectpagina.
Project Jong in Meppel
Jongeren hebben volop ideeën voor gemeentelijk jeugdbeleid. Er is veel goodwill om mee te doen. Jongeren hebben meestal een extra duwtje in de rug nodig om in actie te komen. Dat deden we met het project Jong in Meppel. We zochten jongeren op en zetten ideeën met hen om in succesvolle activiteiten en projecten. Daarnaast bewaakten we dat de inbreng van jongeren serieus wordt genomen. De regie lag zoveel mogelijk bij jongeren zelf. Het project legde een basis voor een structureel vervolg.

Met onze opdrachtgever, de Stichting Welzijn Mensenwerk, hadden we de volgende resultaten afgesproken:

 1. Ideeën, wensen en behoeften van jongeren in Meppel zijn bekend.
 2. De wijkplatforms (inwoners) starten een project met jongeren in de wijk.
 3. Jongeren maken een advies over een jongerencentrum in Meppel.
Project Kwetsbare jeugd Lemmer

Het project Kwetsbare jeugd Lemmer had als doel extra in te zetten op verminderen van drugsgebruik en verhogen van weerbaarheid van jongeren in Lemmer en omgeving. In dit project werkten samen het Sociaal Wijkteam Jeugd & Gezin van De Fryske Marren, het Zuyderzee Lyceum in Lemmer, GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland. De gemeente De Fryske Marren had ons gevraagd het project te leiden. Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Project Jonge Mantelzorgers Groningen

Met een aantal welzijnsinstellingen in de provincie Groningen, Humanitas en de ondersteuningsorganisatie CMO Stamm hebben we een werkconferentie georganiseerd voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten. Aan de hand van portretten van jonge mantelzorgers hebben we de ondersteuningsbehoefte van hen in beeld gebracht. In workshops gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met de vraag hoe zij in hun eigen werkpraktijk het verschil kunnen maken voor jonge mantelzorgers. Ons beleidsvoorstel ‘jonge mantelzorgers’ vormde de basis voor de werkconferentie. Meer informatie vindt u op onze projectpagina.

JongFM jongerenwerk

JongFM is de naam waaronder Van der Holst Coaching het jongerenwerk heeft uitgevoerd in de gemeente De Fryske Marren. FM verwijst naar de ‘frequentie voor het geluid van jongeren’. Met jongeren hebben we projecten opgezet rond thema’s die zij belangrijk vinden. Jongeren hadden (zoveel mogelijk) zelf de regie. Door samen te werken met jongeren zijn zij open over hun verhaal. Zorgen en verleidingen komen op een laagdrempelige manier aan bod. Onze jongerencoaches denken met jongeren mee en helpen voorkomen dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen.

Ons jongerenwerk in De Fryske Marren bestond uit de volgende onderdelen:

 • Projecten van jongeren op school
 • Projecten van jongeren in stad en dorpen
 • Jongerencoaching
 • Projecten met ouders
 • Projecten met gemeente en politiek
JongNOF jongerenwerk
logo_jongnof

JongNOF is eigentijds jongerenwerk in Noordoost Fryslân dat perfect aansluit bij lokaal welzijnsbeleid anno nu. Met meer verantwoordelijkheid voor (jonge) inwoners en minder afhankelijk van gemeenten. JongNOF heeft jongeren als opdrachtgever. Ideeën en initiatieven van de jeugd zetten wij samen met hen om in werkbare projecten. We werken op basis van ‘no cure, no pay’. Dat betekent dat als de financiering van een project niet rond komt, er geen kosten in rekening worden gebracht.

JongNOF bestaat uit een netwerk enthousiaste, betrokken en vastberaden jongerenwerkers, jongerencoaches en opbouwwerkers. Wij werken uitsluitend vindplaatsgericht; internet, straat en school zijn onze werkplekken. Onze overheadkosten zijn nagenoeg 0%. Afrekenen doen wij op resultaten, niet op gemaakte uren. Daarmee zijn wij een unieke partner in welzijn.

Jongerenwerk op school

Jongerenwerk en school vullen elkaar uitstekend aan. Voor school biedt ons jongerenwerk extra ondersteuning voor leerlingen waar zorgen over zijn en leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. School biedt jongerenwerk een grote achterban zonder te hoeven werven. Meer informatie vindt u op onze projectpagina.

Film 'drugs in De Fryske Marren'

Tijdens een jeugddebat vroeg de jeugd aandacht voor drugsgebruik. Jongeren gaven aan dat velen zich onbegrepen voelen en niet gehoord. Wij hebben een aantal jongeren gevraagd hun verhaal te doen. Over de redenen voor gebruik, de effecten, hoe ze aan drugs komen, hoe ouders ermee omgaan en de hulp die ze denken nodig te hebben. Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Jong in De Friese Meren
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente De Friese Meren in 2013, hebben we het project ‘Jong in De Friese Meren uitgevoerd’. In aanloop naar de verkiezingen zijn de jeugd en de politiek met elkaar in contact gebracht om ideeën uit te wisselen en te debatteren. Het resultaat van het project is een jeugdagenda De Friese Meren 2014-2017 met daarop de belangrijkste aandachtspunten voor het jeugdbeleid voor de komende jaren. Meer informatie vindt u op de projectpagina.
Jongerenwerk met ouders
Ouders geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning die beter aansluit op hun vraag. De belangstelling voor ‘standaard programma’s’ neemt af, ouders zijn op zoek naar maatwerk, op basis van persoonlijke vragen. Een mooi voorbeeld is de werkgroep die ouders hebben gevormd naar aanleiding van de film van jongeren over drugs in de gemeente De Fryske Marren. Meer informatie vindt u op de projectpagina.
Cultuurpodium Lemmer

Lemmer kent geen grote traditie als het gaat om pop, kunst en cultuur. Uiteraard worden er de nodige activiteiten georganiseerd door (muziek) scholen en verenigingen, maar er mist een laagdrempelige voorziening waar ongedwongen en zonder lidmaatschap samen kunst en cultuur kan worden beleefd. En dat terwijl kunst en cultuur mensen verbindt en tegenstellingen overbrugt. Voor ‘jong en oud’, voor mensen van verschillende afkomst en met een verschillend referentiekader. Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Project Hans
Dit is Hans, ons spaarvarken. Hans is een bijzonder spaarvarken. Hij verzamelt namelijk geen geld, maar Hans is onze spaarpot voor goede ideeën. Ideeën van inwoners om de eigen woonomgeving (nog) leuker te maken. Want vraag de mensen maar eens, bijna iedereen heeft wel een suggestie voor z’n eigen buurt, wijk, dorp of gemeente. Hans is in te zetten rond thema’s (bijvoorbeeld leefbaarheid, eenzaamheid, veiligheid, toerisme) of ‘gewoon’ om van inwoners te horen wat er leeft. Meer informatie vindt u op de projectpagina.
Dorpspunt Leefbaarheid
logo-dorpspunt

Gemeenten staan voor de opgave om ondanks forse bezuinigingen de leefbaarheid van het platteland te behouden. En dat in een tijd dat door vergrijzing de vraag naar voorzieningen toeneemt, terwijl door de terugloop van het aantal (jonge) inwoners het vrijwillig kader onder druk staat. Een moeilijke opdracht. Ons Dorpspunt Leefbaarheid (DPL) biedt de helpende hand.

Het DPL is een samenwerkingsverband van het lokaal vrijwillig kader en professionals (gemeente, sociaal wijkteam, politie, opbouwwerk) die ondersteunen. Het DPL functioneert als coördinatiepunt leefbaarheid en activeert burgers (jong en oud) om mee te doen. Gerichte informatie (weten wat er speelt), ontmoeting (kennen en gekend worden) en goede ondersteuning vormen de basis van de methodiek. De ondersteuning bestaat uit vier onderdelen: begeleiden van Plaatselijk belang, de participatie van jongeren, organiseren van ontmoetings- en thema-activiteiten en helpen bij de (digitale) informatievoorziening.

Bureau inwonersinitiatieven
logo van der holst coaching doorzichtig

Veel gemeenten hebben met sociale wijkteams of gebiedsteams de zorg dichtbij mensen georganiseerd. Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen opbouwwerk en jongerenwerk als aparte werksoort af te bouwen. In de praktijk blijken daardoor initiatieven van mensen bij gebrek aan goede ondersteuning niet van de grond te komen.

Het bureau inwonersinitiatieven helpt mensen met het uitwerken van ideeën en initiatieven in werkbare projecten. Projecten worden op haalbaarheid getoetst en hebben een eigen begroting waarin de benodigde ondersteuning wordt meegenomen. Voor de financiering wordt naast de lokale overheid en eigen inzet ook onderzocht welke externe financiers bij willen dragen. Daarnaast worden projecten uitgevoerd in samenwerking met MBO en HBO opleidingen, waardoor een team van studenten beschikbaar is.

JOP Oké

JOP Oké is een keurmerk voor jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) in de openbare ruimte. Het is een symbool dat laat zien dat een JOP door jongeren is gekozen in overleg met omwonenden en buurt- of dorpsbelang en dat afspraken zijn gemaakt over het gebruik. Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Fan fan Ternaard
Aanhoudende overlast van jongeren en ontevredenheid over de wijze waarop in het dorp met elkaar werd omgegaan, was aanleiding voor het project ‘Fan fan Ternaard’. De methodiek die we samen met initiatiefgroep hebben gekozen was vernieuwend: niet de ‘problemen’ stonden centraal, maar de mogelijkheden om het dorp leefbaarder te maken. Meer informatie vindt u op de projectpagina.
Hokken & Keten Dongeradeel
In 2004 was de gemeenteraad van Dongeradeel van plan om de keten en caravans van jongeren te verbieden zonder overleg met de jeugd. Tijdens een commissievergadering hebben wij de raad opgeroepen om besluitvorming uit te stellen en ons de gelegenheid te geven inwoners (‘jong en oud’) te vragen hoe de keten worden gewaardeerd en welke ideeën en wensen er zijn voor de toekomst. Dit heeft geleid tot 18 avonden in de dorpen van de gemeente. Het verslag vindt u op de projectpagina.

Actueel:

R

Aan de slag met MDT

Opsterland doet ook mee aan MDT. Een aanvraag is gehonoreerd. Met Code Hans gaan we met een Bureau Jongereninitiatieven invulling geven aan het project. Er is ruimte voor 20 jongeren.

R

Gastles contact leggen

Hoe leg je contact met groepen in de openbare ruimte? Veel (beginnende) social workers vinden het lastig om zomaar op mensen af te stappen. Onze gastles geeft hen tips en tricks.

R

Spontaan sporten

Steeds minder pubers zijn lid van een sportvereniging maar zijn wel in voor spontane sport- en spelactiviteiten. Ons jongerenwerk organiseert toernooitjes in wijken, buurten en dorpen.