Warning: A non-numeric value encountered in /home/vanderho/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Even voorstellen…..

Van der Holst Coaching is gespecialiseerd in projecten voor buurtwerk en jongerenwerk in het noorden van Nederland. Wij zoeken mensen op in eigen omgeving en weten daardoor vaak als geen ander wat er leeft en speelt in buurten, wijken en dorpen. We kennen de verschillen in denken en doen, maar zijn ook in staat om mensen te interesseren voor de kijk van een ander. Zo ontstaat een uitstekende basis voor samenwerking en participatie.

Lees bij actueel:

 • Provincie en jongeren
 • Gastvrij Weststellingwerf
 • College Lelystad op bezoek

Een partner om op te bouwen

Buurtwerk van Van der Holst Coaching brengt mensen bij elkaar om de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen te verbeteren. Door knelpunten aan te pakken, voorzieningen te realiseren of de sociale samenhang te vergroten. Wij vinden aansluiting bij alle leeftijds– en bewonersgroepen en zijn daardoor als geen ander in staat om draagvlak te creëren voor onze projecten. In onze werkwijze zijn we enthousiast, betrokken, doelgericht, doortastend en vastberaden.

R

Vertaling naar uw praktijk

Zowel beleidsmatig als uitvoerend kunnen wij prima uit de voeten. Of u nu een goed idee hebt voor uw buurt, zich inzet voor een Plaatselijk belang, wijkraad of jongerencentrum of als beleidsmedewerker of wethouder actief bent voor een gemeente, we helpen u graag om uw ambities waar te maken.

R

Projectmatig werken

Van der Holst Coaching kiest voor een projectmatige werkwijze. Niet alleen omdat een project een gestructureerde manier van werken is, maar vooral omdat onze projectopzet helderheid schept voor alle betrokkenen. Over de aanleiding, de resultaten, de uitvoering en de eigen verantwoordelijkheid.

R

U hebt de regie

Wat voor project het ook wordt, u wilt natuurlijk zelf graag de vinger aan de pols houden. Dan maakt u met Van der Holst Coaching als partner een prima keuze. Onze projectopzet bestaat uit tien concrete stappen. Iedere stap overleggen we vooraf met onze opdrachtgever. Zo blijft u altijd aan het roer staan.

Logo SBB

Ook financieel aantrekkelijk

Van der Holst Coaching werkt bij mensen in eigen omgeving. Wij zoeken daar de faciliteiten die nodig zijn om onze projecten uit te voeren. Straat en school zijn onze belangrijkste werkplekken.

R

Lage overheadkosten

Van der Holst Coaching heeft lage bedrijfskosten en daar zit voor u het voordeel. Want kosten die wij niet maken, brengen we uiteraard ook niet in rekening. Wij hanteren in 2019 een uurtarief van 55 euro.

R

Ook voor het onderwijs

Spreekt onze werkwijze u aan? Wilt u er aandacht aan besteden op school? Ook dan zijn we u graag van dienst. Wij verzorgen gastlessen en bieden praktijkopdrachten voor MBO en HBO opleidingen Social Work.

R

Contactgegevens

Van der Holst Coaching
Boterstraat 1
9101 KG Dokkum
T. 06-11403385
E. info@vanderholstcoaching.nl
KvK 01112491

Projecten:

Een greep uit onze projecten

Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal van onze projecten. Wilt u meer informatie, laat ons dat dan gerust weten!

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers Weststellingwerf

Onder de bedrijfsnaam Code Hans verzorgen we de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers en sorteren voor op de wetswijziging in 2021. Gemeenten zijn per die datum verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Gemeente Weststellingwerf gaat de begeleiding op termijn zelf doen. We helpen het Gebiedsteam met de voorbereiding op de nieuwe taak en dragen de begeleiding stapsgewijs over.

Jongerenwerk Opsterland

Onder de bedrijfsnaam Code Hans voeren we de komende jaren het jongerenwerk uit in de gemeente Opsterland. De naam Code Hans komt van onze ideeënactie Hans met het spaarvarken voor ideeën van inwoners in de hoofdrol. Ook jongeren hebben volop ideeën om wensen te realiseren en problemen aan te pakken. Op basis daarvan zetten we projecten op met jongeren. In ons team hebben we een ambassadeur jeugd, een jongere uit Opsterland die meedenkt en adviseert.

Onze start in Opsterland ziet er zo uit:

 1. Inventariseren van ideeën en kansen
 2. Projecten met jongeren
 3. Presentatie van de resultaten

Per dorp maken we een jeugdagenda met onderwerpen die Jongeren belangrijk vinden. Tijdens een projectenmarkt presenteren jongeren hun plannen. De markt wordt afgesloten met een gemeentelijk jeugddebat.

Coach jongerenwerk Coevorden

In opdracht van Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden maken we een visiedocument over de rol van het jongerenwerk bij het voorkomen en bestrijden van overlast door groepen jongeren. De stichting heeft aangegeven behoefte te hebben aan een ervaren jongerenwerker die het werk verder helpt ontwikkelen. Met de collega’s in Coevorden gaan we ook de straat op.

Vrijwilligersbemiddeling gemeente Opsterland

De gemeente Opsterland heeft de wens om de bemiddeling van vrijwilligers op een andere manier vorm te geven. Van passief (online vacaturebank) naar actief, door verbinding te leggen tussen de goodwill en talenten van inwoners en de mogelijkheden die de dorpen bieden. Wij gaan op zoek naar kansrijke ideeën en initiatieven van inwoners en creëren mogelijkheden voor (potentiële) vrijwilligers om aan te sluiten. Zoals in al onze projecten hebben we een aandachtsfunctionaris in ons team; een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) die met ons contacten legt en adviseert. We starten met een pilot in twee dorpen en werken nauw samen met Timpaan Welzijn (verzorgt de vrijwilligersondersteuning) en het Gebiedsteam en team Werk & Inkomen van de gemeente.

Project Ouders praten over drugs

Van der Holst Coaching, Verslavingszorg Noord Nederland en GGD Fryslân hebben samengewerkt in het project Ouders praten over drugs. Aanleiding was een film die jongeren uit de gemeente De Fryske Marren hebben gemaakt over hun ervaringen met drugs. In de film geven de makers een advies aan ouders: praat thuis over drugs! Via een radiocampagne hebben we ouders opgeroepen om in actie te komen. Ter ondersteuning hebben we tijdens de Week van de Opvoeding 2018 twee webinars georganiseerd: Puberbrein en Praten met pubers.

Meer informatie is te vinden op de webpagina ouderspratenoverdrugs.nl

Project Jong in Meppel

Jongeren hebben volop ideeën voor gemeentelijk jeugdbeleid. Er is veel goodwill om mee te doen. Jongeren hebben meestal een extra duwtje in de rug nodig om in actie te komen. Dat doen we met het project Jong in Meppel. We zoeken jongeren op en zetten ideeën met hen om in succesvolle activiteiten en projecten. Daarnaast bewaken we dat de inbreng van jongeren serieus wordt genomen. De regie ligt zoveel mogelijk bij jongeren zelf. Het project legt een basis voor een structureel vervolg.

Met onze opdrachtgever, de Stichting Welzijn Mensenwerk, hebben we de volgende resultaten afgesproken:

 1. Ideeën, wensen en behoeften van jongeren in Meppel zijn bekend.
 2. De wijkplatforms (inwoners) starten een project met jongeren in de wijk.
 3. Jongeren maken een advies over een jongerencentrum in Meppel.
Project Kwetsbare jeugd Lemmer

Het project Kwetsbare jeugd Lemmer heeft als doel extra in te zetten op verminderen van drugsgebruik en verhogen van weerbaarheid van jongeren in Lemmer en omgeving. In dit project werken samen het Sociaal Wijkteam Jeugd & Gezin van De Fryske Marren, het Zuyderzee Lyceum in Lemmer, GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland. De gemeente De Fryske Marren heeft ons gevraagd het project te leiden. Voor de coördinatie werken we samen met Titia Terpstra. Titia is eigenaar van Paadwiis, een bureau voor studiekeuze, loopbaanadvies en talentontwikkeling.
Zoals bij al onze projecten, hebben ervaringsdeskundigen een prominente rol. Zo hebben jonge drugsgebruikers aangegeven de aansluiting thuis te hebben gemist en activiteiten voor ouders belangrijk te vinden. Ouders adviseren geen algemene informatiebijeenkomsten te organiseren, maar activiteiten in de eigen vertrouwde omgeving op te zetten. De ervaringen van jongeren en ouders uit Lemmer zelf moeten vooral aan bod komen. Activiteiten moeten bovendien niet zozeer gaan over risico’s, maar meer over de voordelen van een gezonde leefstijl.
Samen met ervaringsdeskundigen hebben we een programma samengesteld met onder anderen de volgende activiteiten:

 1. Coaching voor jongeren en ouders
 2. Promotietour gezonde leefstijl
 3. Webinars voor ouders
 4. Verhalen uit de klas aan ouders gepresenteerd
 5. Publiekscampagne ‘Ouders praten over drugs’
 6. Programma ‘Over de Streep’
 7. Schoolapp Zuyderzee Lyceum
Project Jonge Mantelzorgers Groningen

Jonge mantelzorgers groeien op in bijzondere omstandigheden. Vaak gaat veel aandacht en tijd naar een ziek of verslaafd gezinslid. Jonge mantelzorgers hebben in veel gevallen te maken met zorgen en onzekerheden die niet bij de leeftijd horen. Bovendien wordt er op jonge mantelzorgers voor zorg en huishoudelijk werk meestal een groter beroep gedaan dan bij leeftijdsgenoten.

Jonge mantelzorgers zijn in veel gevallen echter ook puber. Volop in ontwikkeling, gevoelig voor wat anderen van hen vinden, egocentrisch en kwetsbaar. Ze ervaren taken thuis vaak als ‘lastig’ en kunnen daar schuldgevoelens over ontwikkelen. Bovendien zijn ze geneigd zich groter voor te doen en zaken van thuis, vaak uit schaamte, stil te houden voor vrienden. Daarom hebben mantelzorgers als ze jong zijn een grotere kans op stress en overbelasting. Gevoelens van onbehagen, eenzaamheid en depressie liggen op de loer en vormen een risico voor hun ontwikkeling. Vaak is een ander nodig om de bijzondere omstandigheden te herkennen en de juiste ondersteuning op gang te brengen.

Daarom hebben we met een aantal welzijnsinstellingen in de provincie Groningen, Humanitas en de ondersteuningsorganisatie CMO Stamm een werkconferentie georganiseerd voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten. Aan de hand van portretten van jonge mantelzorgers hebben we de ondersteuningsbehoefte van hen in beeld gebracht. In workshops gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met de vraag hoe zij in hun eigen werkpraktijk het verschil kunnen maken voor jonge mantelzorgers.

Ons beleidsvoorstel ‘jonge mantelzorgers’ vormde de basis voor de werkconferentie.

JongFM jongerenwerk

Logo jong FM klein

JongFM is de naam waaronder Van der Holst Coaching het jongerenwerk uitvoert in de gemeente De Fryske Marren. FM verwijst naar de gemeentenaam. Met jongeren zetten we projecten op rond thema’s die zij belangrijk vinden. Jongeren hebben (zoveel mogelijk) zelf de regie. Door samen te werken met jongeren zijn zij open over hun verhaal. Zorgen en verleidingen komen op een laagdrempelige manier aan bod. Onze jongerencoaches denken met jongeren mee over de zorgen van alledag en helpen voorkomen dat kleine moeilijkheden uitgroeien tot grote problemen.

Ons jongerenwerk in De Fryske Marren bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Projecten van jongeren op school
 • Projecten van jongeren in stad en dorpen
 • Jongerencoaching
 • Projecten met ouders
 • Projecten met gemeente en politiek
JongNOF jongerenwerk

logo_jongnof

JongNOF is eigentijds jongerenwerk in Noordoost Fryslân dat perfect aansluit bij lokaal welzijnsbeleid anno nu. Met meer verantwoordelijkheid voor (jonge) inwoners en minder afhankelijk van gemeenten. JongNOF heeft jongeren als opdrachtgever. Ideeën en initiatieven van de jeugd zetten wij samen met hen om in werkbare projecten. We werken op basis van ‘no cure, no pay’. Dat betekent dat als de financiering van een project niet rond komt, er geen kosten in rekening worden gebracht.

JongNOF bestaat uit een netwerk enthousiaste, betrokken en vastberaden jongerenwerkers, jongerencoaches en opbouwwerkers. Wij werken uitsluitend vindplaatsgericht; internet, straat en school zijn onze werkplekken. Onze overheadkosten zijn nagenoeg 0%. Afrekenen doen wij op resultaten, niet op gemaakte uren. Daarmee zijn wij een unieke partner in welzijn.

Jongerenwerk op school

logo van der holst coaching doorzichtig

Jongerenwerk en school vullen elkaar uitstekend aan. Voor school biedt ons jongerenwerk extra ondersteuning voor leerlingen waar zorgen over zijn en leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. School biedt jongerenwerk een grote achterban zonder te hoeven werven.

Eén van de methodieken van ons jongerenwerk is jongerencoaching. Jongerencoaching is laagdrempelige ondersteuning voor jongeren met als doel voorkomen van (zwaardere) hulpverlening. Wij omschrijven jongerencoaching als ‘met jongeren meedenken over de zorgen van alledag om te voorkomen dat kleine moeilijkheden grote problemen worden’. Jongerencoaching is tevens actief in de vrije tijd van jongeren en werkt daarmee ook buiten schooltijden aanvullend op de ondersteuning van school.

Jongerenwerk op school biedt meer mogelijkheden. Zo kunnen jongerenwerk en school samen projecten opzetten in het kader van actief burgerschap. Ook pakt jongerenwerk projecten op voor ouderparticipatie.

Met het Zuyderzee College in Lemmer hebben we in 2015 een pilot jongerenwerk op school uitgevoerd. Doel van de pilot was de samenwerking tussen school en jongerenwerk concreet handen en voeten te geven. Dit heeft geleid tot de volgende taakomschrijving voor jongerenwerk op school:

 1. Contact met leerlingen, gezelligheid en signaleren van zorgen en ideeën
 2. Mobiliseren van goodwill
 3. Opzetten van projecten in het kader van actief burgerschap
 4. Coachen van (zorg)leerlingen, ook in de vrije tijd
 5. Opzetten van projecten met ouders rond het thema opvoeden
Film 'drugs in De Friese Meren'

presentatie_film_Balk

Tijdens een jeugddebat vroeg de jeugd aandacht voor drugsgebruik. Jongeren gaven aan dat velen zich onbegrepen voelen en niet gehoord. Wij hebben een aantal jongeren gevraagd hun verhaal te doen. Over de redenen voor gebruik, de effecten, hoe ze aan drugs komen, hoe ouders ermee omgaan en de hulp die ze denken nodig te hebben.

Samen met de betrokken jongeren hebben we ervoor gekozen om de verhalen in de vorm van een film te presenteren. De verhalen die daarin worden verteld geven een realistisch beeld van de ervaringen met drugs. Zo vertellen de jongeren dat drugs makkelijk te krijgen zijn, de druk vanuit de groep om ‘ook eens wat te proberen’ groot is en dat er thuis of op school nauwelijks aandacht voor is. Gebruikers vertellen bovendien dat de hulp en ondersteuning die hulpverleners bieden, niet aansluiten op de zorgbehoefte. Volgens de jongeren zijn hulpverleners alleen maar gericht op het drugsgebruik en hebben geen oog voor de achtergronden daarvan.

Met de film zijn we op tournee geweest langs scholen, gemeenten, jongerencentra en dorpshuizen. Voor de presentaties waren ouders, hulpverleners en beleidsmakers uitgenodigd. Vooral ouders waren geschokt na het zien van de film. In Balk heeft dat geleid tot een werkgroep ‘drugs’ van ouders die aan de film een vervolg heeft gegeven. Zie het project ‘Jongerenwerk met ouders’ voor meer informatie.

Jong in De Friese Meren

verkiezingsraad

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente De Friese Meren in 2013, hebben we het project ‘Jong in De Friese Meren uitgevoerd’. In aanloop naar de verkiezingen zijn de jeugd en de politiek met elkaar in contact gebracht om ideeën uit te wisselen en te debatteren. Het resultaat van het project is een jeugdagenda De Friese Meren 2014-2017 met daarop de belangrijkste aandachtspunten voor het jeugdbeleid voor de komende jaren.

Wat hebben we gedaan?

Verkiezingsraad De Friese Meren

Vanaf zes weken voor de verkiezingen was een verkiezingsraad actief bestaande uit zeven jongeren in de leeftijd van 14 – 23 jaar. De raad heeft via social media andere jongeren benaderd om te horen welke aandachtspunten de komende jaren op de politieke agenda moeten staan.

‘Jong in De Friese Meren’ website: podium voor de lokale politiek

In diezelfde periode hadden we een website ‘in de lucht’ waarop de politiek zich kon profileren. Iedere partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed had een eigen die naar eigen inzicht kon worden ingevuld. Het project bood de politiek daarmee een extra podium om zich te presenteren aan een breed publiek.

Ideeën uitwisselen en debatteren

Naast de communicatie online stonden vijf debatten op het programma: vier voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs op de scholen in Joure, Lemmer en Balk en één finale-debat. De debatten zijn voorbereid via lessen die we op de scholen hebben verzorgd.

Schaduwverkiezingen

Op de scholen voor voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen in de bovenbouw schaduwverkiezingen georganiseerd.

Jongerenwerk met ouders

Ouders geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning die beter aansluit op hun vraag. De belangstelling voor ‘standaard programma’s’ neemt af, ouders zijn op zoek naar maatwerk, op basis van persoonlijke vragen. Een mooi voorbeeld is de werkgroep die ouders hebben gevormd naar aanleiding van de film van jongeren over drugs in de gemeente De Fryske Marren (zie voor meer informatie het project ‘Film drugs in De Friese Meren’).

Veel ouders waren geschokt na het zien van de film. In de nabespreking werd door ons benadrukt dat aandacht van ouders voor dit onderwerp van groot belang is. Praten over drugs thuis en op school helpt jongeren een eigen mening te ontwikkelen. En een eigen mening is van belang omdat jongeren daardoor weerbaarder zijn in vriendengroepen en beter in staat zijn om eigen keuzes te maken.

Met de werkgroep ouders in Balk hebben we een vervolgprogramma samengesteld dat ouders helpt om thuis het gesprek over drugs op een prettige manier te kunnen voeren. Het programma bestond uit drie workshops: een workshop Drugs, een workshop Puberbrein en een workshop Praten met pubers.

Cultuurpodium Lemmer

Logo jong FM klein

Lemmer kent geen grote traditie als het gaat om pop, kunst en cultuur. Uiteraard worden er de nodige activiteiten georganiseerd door (muziek) scholen en verenigingen, maar er mist een laagdrempelige voorziening waar ongedwongen en zonder lidmaatschap samen kunst en cultuur kan worden beleefd. En dat terwijl kunst en cultuur mensen verbindt en tegenstellingen overbrugt. Voor ‘jong en oud’, voor mensen van verschillende afkomst en met een verschillend referentiekader.

Doel van het Cultuurpodium Lemmer

Saamhorigheid en tolerantie bevorderen door samen kunst en cultuur te beleven.

Doelgroepen/partners

 • Beginnende en ervaren artiesten en kunstenaars (alle leeftijden en van iedere afkomst)
 • (Muziek- en dans) Scholen
 • Muziekverenigingen
 • Muziekdocenten (particulier)
 • Cultuurcoaches (Miks welzijn)
 • Vluchtelingenwerk

Methodiek

Een podium bieden aan jong talent op het gebied van kunst & cultuur en ontmoeting organiseren tussen beginnende- en ervaren artiesten en kunstenaars. Laagdrempelig, ongedwongen, zonder lidmaatschap, kortom, voor iedereen. Door jong talent wordt hiervoor zelf een stichting opgericht, waardoor draagvlak gegarandeerd is.

Acties en activiteiten

 1. Oprichten van de Stichting Cultuurpodium Lemmer
 2. Inrichten permanent podium (lage drempel ‘plug & play’) in jongerencentrum Het Pac
 3. Open MIC: oefenavonden voor zang en bands
 4. Jamsessies: vrijblijvend en laagdrempelig, samen muziek maken
 5. Talentencafé; maken radio-opnames voor een breed bereik
 6. Ruimte bieden aan presentaties, tentoonstellingen en exposities
 7. Pop- en cultuurprogramma met een combinatie van ‘eigen’- en lokaal talent
 8. Rond het podium realiseren van een lounge-/jamhoek en stamtafel
 9. Activiteiten en projecten van scholen
Project Hans

flyer_project_hans_jongfm

Dorpspunt Leefbaarheid

logo-dorpspunt

Gemeenten staan voor de opgave om ondanks forse bezuinigingen de leefbaarheid van het platteland te behouden. En dat in een tijd dat door vergrijzing de vraag naar voorzieningen toeneemt, terwijl door de terugloop van het aantal (jonge) inwoners het vrijwillig kader onder druk staat. Een moeilijke opdracht. Ons Dorpspunt Leefbaarheid (DPL) biedt de helpende hand.

Het DPL is een samenwerkingsverband van het lokaal vrijwillig kader en professionals (gemeente, sociaal wijkteam, politie, opbouwwerk) die ondersteunen. Het DPL functioneert als coördinatiepunt leefbaarheid en activeert burgers (jong en oud) om mee te doen. Gerichte informatie (weten wat er speelt), ontmoeting (kennen en gekend worden) en goede ondersteuning vormen de basis van de methodiek. De ondersteuning bestaat uit vier onderdelen: begeleiden van Plaatselijk belang, de participatie van jongeren, organiseren van ontmoetings- en thema-activiteiten en helpen bij de (digitale) informatievoorziening.

Bureau inwonersinitiatieven

logo van der holst coaching doorzichtig

Veel gemeenten hebben met sociale wijkteams of gebiedsteams de zorg dichtbij mensen georganiseerd. Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen opbouwwerk en jongerenwerk als aparte werksoort af te bouwen. In de praktijk blijken daardoor initiatieven van mensen bij gebrek aan goede ondersteuning niet van de grond te komen.

Het bureau inwonersinitiatieven helpt mensen met het uitwerken van ideeën en initiatieven in werkbare projecten. Projecten worden op haalbaarheid getoetst en hebben een eigen begroting waarin de benodigde ondersteuning wordt meegenomen. Voor de financiering wordt naast de lokale overheid en eigen inzet ook onderzocht welke externe financiers bij willen dragen. Daarnaast worden projecten uitgevoerd in samenwerking met MBO en HBO opleidingen, waardoor een team van studenten beschikbaar is.

JOP Oké

logo_jop_oke

JOP Oké is een keurmerk voor jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) op openbaar terrein. Het is een symbool dat laat zien dat een JOP door jongeren is gekozen in overleg met omwonenden en buurt- of dorpsbelang en dat afspraken zijn gemaakt over het gebruik.

In veel kleine dorpen staat het voorzieningenniveau onder druk of voldoen algemene voorzieningen niet aan de wensen van de jeugd. Jongeren maken gebruik van informele plekken op openbaar terrein. Dat kunnen bijvoorbeeld bankjes zijn ergens in het dorp, een bushalte of een sportterrein. Vaak zijn over het gebruik geen afspraken gemaakt en zijn klachten over troep, lawaai en vandalisme aan de orde van de dag.

Het keurmerk JOP Oké biedt een oplossing. Uitgangspunt is dat jongeren recht hebben op een JOP in eigen dorp, maar dit met buurt- of dorpsbelang moeten gaan organiseren. Dat betekent plannen maken, overleg voeren en verantwoordelijkheid nemen.

Met het keurmerk, zichtbaar door bijvoorbeeld een bordje, wordt aangegeven dat met de JOP aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De JOP is in overleg gekozen.
 2. Er zijn afspraken gemaakt met omwonenden.
 3. Er is een ‘JOP-bestuur’, dat contact onderhoudt met de buurt.
 4. De groep wordt begeleid door het jongerenwerk.
 5. Er is een contactpersoon voor vragen en problemen.
Fan fan Ternaard

platform_Ternaard

Aanhoudende overlast van jongeren en ontevredenheid over de wijze waarop in het dorp met elkaar werd omgegaan, was aanleiding voor het project ‘Fan fan Ternaard’. De methodiek die we samen met initiatiefgroep (foto) hebben gekozen was vernieuwend: niet de ‘problemen’ stonden centraal, maar de mogelijkheden om het dorp leefbaarder te maken.

Wij zijn begonnen met een blanco A4-tje, waarop we met de initiatiefgroep de zorgen hebben verwoord. De belangrijkste aandachtspunten waren:

 1. Ternaard mist gemeenschapszin
 2. Er is weinig betrokkenheid op elkaar
 3. Er is geen ruimte om je leven ‘anders in te vullen’ dan gebruikelijk
 4. Verenigingen houden geen rekening met elkaars activiteiten
 5. Een te kleine groep zet zich in voor het dorp
 6. Ternaard heeft een slecht imago
 7. Een groep jongeren zorgt voor veel overlast
 8. Ouders zijn daar onvoldoende op aan te spreken

Zoals gezegd is gekozen voor een positieve insteek. Het project was bovendien praktisch van opzet; bewoners moesten snel en makkelijk mee kunnen doen en het was belangrijk snel resultaat te halen. Dat motiveert mensen om betrokken te blijven.

De activiteiten waren gebaseerd op de volgende methodiek:

Van belang is goede informatie, bewoners moeten weten wat er speelt en wat men zelf kan doen om de leefbaarheid te bevorderen en problemen op te lossen. Activiteiten moeten gericht zijn op ontmoeting, contact zorgt voor onderling begrip en solidariteit. Er moet gerekend kunnen worden op de ondersteuning van professionals, dit vermindert de terughoudendheid en stimuleert de actiebereidheid.

Op basis hiervan is ervoor gekozen om een tijdelijk eigen nieuwsbrief huis-aan-huis te verspreiden. De verenigingen in het dorp zijn gevraagd mee te werken aan een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een open dag voor het dorp om het imago te veranderen en de bewoners te activeren. Via straatcoaching is contact met jongeren gelegd. Met hen hebben we het plaatselijke jeugdhonk nieuw leven in geblazen en is de overlast drastisch afgenomen. Om ouders te betrekken hebben we ‘de maand van de jeugd’ georganiseerd, met een workshop puberbrein, een workshop positief opvoeden, een debat met de jeugd en een feest voor iedereen.

Hokken & Keten Dongeradeel

hijspaleis

Dongeradeel kende een lange traditie van eigen onderkomens van de jeugd. Omdat deze bouwwerken niet aan de wettelijke eisen voldeden, kregen ze het etiket ‘illegaal’. Toch hadden ze een belangrijke functie. Ze gaven jongeren een ontmoetingsplek in eigen woonplaats. De gemeenteraad van Dongeradeel wilde na jarenlang gedogen de honken gaan verbieden. Omdat daarover geen overleg was geweest met de jeugd, hebben wij voorgesteld het besluit een jaar uit te stellen. In dat jaar konden we tijdens 18 discussie-avonden door de hele gemeente de meningen inventariseren. Van jongeren, van ouders, van omwonenden, van dorpsbelangen, andere betrokkenen, kortom van iedereen. Uitnodigingen zijn in ieder dorp huis-aan-huis verspreid. De agenda zag er zo uit:

 1. Wat heeft de jeugd op dit moment als ontmoetingsplaats(en)?
 2. Hoe wordt dat gewaardeerd?
 3. Wat zijn wensen voor de toekomst?

Daarnaast hebben we een ‘caravantour’ georganiseerd. Met de gemeenteraad en het college van B&W zijn we op bezoek geweest bij een aantal onderkomens.

Conclusies

De meningen liepen nogal uiteen. De één vond de honken wel best, je bent tenslotte maar één keer jong en daar moet je vooral van genieten. En ach, veiligheid en alcohol, ‘het loopt allemaal zo’n vaart niet’. De ander maakte zich zorgen. Wat gebeurt er allemaal in die keten? Wie houdt een oogje in het zeil, hoe zit het met alcoholgebruik, is er ook drugs en zit de jeugd er niet te vaak en te lang?

Wij hebben de conclusies van de avonden en de tour van de raad kunnen samenvatten in 12 punten:

 1. Jongeren moeten een ontmoetingsplek hebben in eigen dorp.
 2. ‘Illegale’ onderkomens zijn een knap stukje zelfwerkzaamheid.
 3. Onderkomens op openbaar terrein zijn onterecht de verantwoordelijkheid van de gemeente.
 4. Een caravan als jeugdonderkomen is niet voldoende veilig te maken.
 5. Alcoholgebruik in jeugdonderkomens is gemiddeld hoger dan verantwoord.
 6. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is algemeen aanvaard.
 7. Door groepsdruk is het vaak moeilijk ‘tegen’ de gang van zaken te zijn.
 8. Overlast bij onderkomens is alleen daar, waar afspraken en toezicht niet zijn.
 9. ‘Illegale’ onderkomens zijn tijdelijke voorzieningen, niet voor iedereen.
 10. Mede door ‘illegale’ onderkomens hebben gesubsidieerde honken het moeilijk.
 11. Van het officiële gemeentelijk beleid komt in de praktijk weinig terecht.
 12. De ‘gemeente bekent geen kleur’, reageert alleen bij klachten en problemen.

Vervolg

Aan de hand van deze conclusies, heeft de gemeenteraad wat betreft jeugdonderkomens het volgende besloten:

 1. Illegale onderkomens moeten verdwijnen.
 2. Bestaande onderkomens mogen nog maximaal 4 jaar blijven staan.
 3. Voor legale alternatieven wordt € 440.000,- gereserveerd.

Door onze tussenkomst is voorkomen dat besluitvorming zou plaats vinden zonder inbreng van jongeren en andere betrokkenen. Dat heeft geleid tot een besluit met breed draagvlak. Belangrijk voor de brede steun was het feit dat een overgangsperiode van vier jaar is aangehouden, waardoor vriendengroepen in bestaande onderkomens nog voldoende tijd plezier konden hebben van hun honk. Daarnaast bleek uit de reservering dat de behoefte aan ontmoetingsplekken werd onderkend.

Actueel:

R

Provincie en jongeren

De provincie Fryslân wil jongeren meer betrekken bij actuele politieke thema’s. Met een aantal collega jongerenwerkers hebben we onze ervaringen en tips gedeeld tijdens een werkbijeenkomst.

R

Gastvrij Weststellingwerf

Donderdag 12 maart organiseren we met de gemeente Weststellingwerf een kennismakingsavond in Wolvega voor inwoners die interesse hebben in vrijwilligerswerk met nieuwkomers.

R

College Lelystad op bezoek

Het college van B&W van Lelystad was te gast in Gorredijk om zich te laten informeren over ons jongerenwerk op school. Het college was een dag lang op werkbezoek in Opsterland.