Even voorstellen…..

Van der Holst Coaching is gespecialiseerd in projecten voor samenlevingsopbouw en jongerenwerk in het noorden van Nederland. Wij zoeken mensen op in eigen omgeving en weten daardoor vaak als geen ander wat er leeft en speelt in buurten, wijken en dorpen. We kennen de verschillen in denken en doen, maar zijn ook in staat om mensen te interesseren voor de kijk van een ander. Zo ontstaat een uitstekende basis voor samenwerking en participatie.

Lees bij actueel:

 • Marktconsultatie DFM
 • Fundag AZC Balk
 • Radiocontracten getekend

Een partner om op te bouwen

Opbouwwerk van Van der Holst Coaching brengt mensen bij elkaar om de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen te verbeteren. Door knelpunten aan te pakken, voorzieningen te realiseren of de sociale samenhang te vergroten. Wij vinden aansluiting bij alle leeftijds– en bewonersgroepen en zijn daardoor als geen ander in staat om draagvlak te creëren voor onze  projecten. In onze werkwijze zijn we enthousiast, betrokken, doelgericht, doortastend en vastberaden.

R

Vertaling naar uw praktijk

Zowel beleidsmatig als uitvoerend kunnen wij prima uit de voeten. Of u nu een goed idee hebt voor uw buurt, zich inzet voor een Plaatselijk belang, wijkraad of jongerencentrum of als beleidsmedewerker of wethouder actief bent voor een gemeente, we helpen u graag om uw ambities waar te maken.

R

Projectmatig werken

Van der Holst Coaching kiest voor een projectmatige werkwijze. Niet alleen omdat een project een gestructureerde manier van werken is, maar vooral omdat onze projectopzet helderheid schept voor alle betrokkenen. Over de aanleiding, de doelen, de uitvoering en de eigen verantwoordelijkheid.

R

U hebt de regie

Wat voor project het ook wordt, u wilt natuurlijk zelf graag de vinger aan de pols houden. Dan maakt u met Van der Holst Coaching als partner een goede keuze. Onze projectopzet bestaat uit tien stappen. Iedere stap overleggen we vooraf met u. Zo blijft u aan het roer staan.

Ook financieel aantrekkelijk

Van der Holst Coaching werkt bij mensen in eigen omgeving. Wij zoeken daar de faciliteiten die nodig zijn om onze projecten uit te voeren. Een bedrijfsruimte hebben we niet, de straat is onze belangrijkste werkplek.

R

Lage overheadkosten

Van der Holst Coaching heeft lage bedrijfskosten en daar zit voor u het voordeel. Want kosten die wij niet maken, brengen we uiteraard ook niet in rekening. Wij hanteren in 2018 een uurtarief van 52,50 euro.

R

Ook voor het onderwijs

Spreekt onze werkwijze u aan en wilt u er aandacht aan besteden op school? Ook dan zijn we u graag van dienst. Wij verzorgen gastlessen en bieden praktijkopdrachten  voor MBO en HBO opleidingen.

R

Contactgegevens

Van der Holst Coaching

Professor Holwardastraat 53

9151 KV  Holwerd

T. 06-11403385

E. info@vanderholstcoaching.nl

KvK 01112491

Projecten:

Een greep uit onze projecten
 

Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal van onze projecten. Wilt u meer informatie, laat ons dat dan gerust weten!

Project Kwetsbare jeugd Lemmer
Het project Kwetsbare jeugd Lemmer heeft als doel extra in te zetten op verminderen van drugsgebruik en verhogen van weerbaarheid van jongeren in Lemmer en omgeving. In dit project werken samen het Sociaal Wijkteam Jeugd & Gezin van De Fryske Marren, het Zuyderzee Lyceum in Lemmer, GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland. De gemeente De Fryske Marren heeft ons gevraagd het project te leiden. Voor de coördinatie werken we samen met Titia Terpstra. Titia is eigenaar van Paadwiis, een bureau voor studiekeuze, loopbaanadvies en talentontwikkeling.

Zoals bij al onze projecten, hebben ervaringsdeskundigen een prominente rol. Zo hebben jonge drugsgebruikers aangegeven de aansluiting thuis te hebben gemist en activiteiten voor ouders belangrijk te vinden. Ouders adviseren geen algemene informatiebijeenkomsten te organiseren, maar activiteiten in de eigen vertrouwde omgeving op te zetten. De ervaringen van jongeren en ouders uit Lemmer zelf moeten vooral aan bod komen. Activiteiten moeten bovendien niet zozeer gaan over risico’s, maar meer over de voordelen van een gezonde leefstijl.

Samen met ervaringsdeskundigen hebben we een programma samengesteld met onder anderen de volgende activiteiten:

 1. Coaching voor jongeren en ouders
 2. Promotietour gezonde leefstijl
 3. Webinars voor ouders
 4. Verhalen uit de klas aan ouders gepresenteerd
 5. Publiekscampagne ‘Ouders praten over drugs’
 6. Programma ‘Over de Streep’
 7. Schoolapp Zuyderzee Lyceum

 

 

Project Jonge Mantelzorgers Groningen
 

Jonge mantelzorgers groeien op in bijzondere omstandigheden. Vaak gaat veel aandacht en tijd naar een ziek of verslaafd gezinslid. Jonge mantelzorgers hebben in veel gevallen te maken met zorgen en onzekerheden die niet bij de leeftijd horen. Bovendien wordt er op jonge mantelzorgers voor zorg en huishoudelijk werk meestal een groter beroep gedaan dan bij leeftijdsgenoten.

Jonge mantelzorgers zijn in veel gevallen echter ook puber. Volop in ontwikkeling, gevoelig voor wat anderen van hen vinden, egocentrisch en kwetsbaar. Ze ervaren taken thuis vaak als ‘lastig’ en kunnen daar schuldgevoelens over ontwikkelen. Bovendien zijn ze geneigd zich groter voor te doen en zaken van thuis, vaak uit schaamte, stil te houden voor vrienden. Daarom hebben mantelzorgers als ze jong zijn een grotere kans op stress en overbelasting. Gevoelens van onbehagen, eenzaamheid en depressie liggen op de loer en vormen een risico voor hun ontwikkeling. Vaak is een ander nodig om de bijzondere omstandigheden te herkennen en de juiste ondersteuning op gang te brengen.

Daarom hebben we met een aantal welzijnsinstellingen in de provincie Groningen, Humanitas en de ondersteuningsorganisatie CMO Stamm een werkconferentie georganiseerd voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten. Aan de hand van portretten van jonge mantelzorgers hebben we de ondersteuningsbehoefte van hen in beeld gebracht. In workshops gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met de vraag hoe zij in hun eigen werkpraktijk het verschil kunnen maken voor jonge mantelzorgers.

Ons beleidsvoorstel ‘jonge mantelzorgers’ vormde de basis voor de werkconferentie.

 

JongFM jongerenwerk
 

 

Logo jong FM kleinJongFM is de naam waaronder Van der Holst Coaching het jongerenwerk uitvoert in de gemeente De Fryske Marren. FM verwijst naar de gemeentenaam. Ons jongerenwerk in De Fryske Marren vervult een voortrekkersrol als het gaat om vernieuwing in welzijnswerk en het ontwikkelen van samenwerkingsvormen met zowel inwoners als met professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Resultaat zijn vernieuwende methodieken, gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid en inbreng van (jonge) inwoners en ondersteuning op maat volgens het beginsel ‘kind centraal’.

Om initiatieven hierin te kunnen nemen, heeft het vindplaatsgericht werken prioriteit. Jongerenwerk op school is sinds 2017 actief op alle scholen voor voortgezet onderwijs in De Fryske Marren. In het kader van het project ‘Kwetsbare jeugd Lemmer’ ontwikkelt het jongerenwerk samen met jongeren en ouders, het Sociaal Wijkteam Jeugd & Gezin, het Zuyderzee Lyceum, de gemeente, GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland nieuwe methodieken om het drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen en weerbaarheid te vergroten. Ook deze methodieken zijn gebaseerd op een vindplaatsgerichte benadering. De activiteiten die in het kader van het project worden ontwikkeld, kunnen breed worden ingezet.

Belangstelling voor ons jongerenwerk is er volop. In toenemende mate is er wat betreft zorg en ondersteuning voor jongeren interesse in de ervaringen en de inbreng van jongeren zelf, onmisbaar voor draagvlak. Het jongerenwerk activeert jongeren hierin en creëert voorwaarden waaronder de inbreng van jongeren optimaal tot zijn recht komt.

Ons jongerenwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Jongerenwerk op school

Jongerenwerk en school vullen elkaar uitstekend aan. Voor school biedt ons jongerenwerk extra ondersteuning voor leerlingen waar zorgen over zijn en leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. School biedt jongerenwerk een grote achterban zonder te hoeven werven. Eén van de methodieken van ons jongerenwerk is jongerencoaching. Daarnaast zetten jongerenwerk en school samen projecten op in het kader van actief burgerschap. Ook pakt jongerenwerk projecten op voor ouderparticipatie.

2. Jongerenwerk in stad en dorpen

Ons jongerenwerk in stad en dorpen heeft een duidelijk principe: het activeren van jongeren door hen op te zoeken op plekken waar zij samenkomen. Onze jongerenwerkers inventariseren of er kansen zijn om jongeren te betrekken bij netwerken die in hun omgeving functioneren. Zij hebben ook oog voor belemmeringen die een actieve deelname in de weg staan en zullen, zowel individueel als in groepsverband, belemmeringen proberen weg te nemen. Met jongerenwerk in stad en dorpen creëren onze jongerenwerkers ook bereidheid bij plaatselijk belangen en wijkraden om met jongeren samen te werken. Het ambulant jongerenwerk is preventief, voorkomt dat kleine problemen uitgroeien tot overlast. Is daar wel sprake van, dan zoeken onze jongerenwerkers de jongeren op en proberen samen met hen en hun omgeving tot een oplossing te komen.

3. Jongerenwerk met ouders

‘Opvoeden doe je samen’, is ons uitgangspunt in jongerenwerk met ouders. In elk gezin zijn de verhoudingen wel eens zo gespannen dat ‘bemoeienis’ van buiten welkom is. Ouders gaan de confrontatie met hun pubers vaak uit de weg, uit onzekerheid of angst de relatie met hun kind op het spel te zetten. Wij zorgen er voor dat ouders meer met elkaar optrekken. Daarmee neemt het zelfvertrouwen toe en de handelingsverlegenheid af.

4. Jongerencoaching

Jongerencoaching is een voorliggende voorziening die zonder indicatie kan worden ingezet als jongeren belemmeringen ervaren, maar er niet voldoende aanleiding is om professionele hulp in te zetten. Wij omschrijven jongerencoaching als ‘meedenken met de zorgen van alle dag om te voorkomen dat kleine moeilijkheden grote problemen worden’. Onze jongerencoaches nemen geen beslissingen voor jongeren, maar stimuleren jongeren zelf keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Jongerencoaching van Van der Holst Coaching is niet probleem-gestuurd, maar gaat uit van ambities en doelen van jongeren zelf.

 

JongNOF jongerenwerk
 

logo_jongnofJongNOF is eigentijds jongerenwerk in Noordoost Fryslân dat perfect aansluit bij lokaal welzijnsbeleid anno nu. Met meer verantwoordelijkheid voor (jonge) inwoners en minder afhankelijk van gemeenten. JongNOF heeft jongeren als opdrachtgever. Ideeën en initiatieven van de jeugd zetten wij samen met hen om in werkbare projecten. We werken op basis van ‘no cure, no pay’. Dat betekent dat als de financiering van een project niet rond komt, er geen kosten in rekening worden gebracht.

JongNOF bestaat uit een netwerk enthousiaste, betrokken en vastberaden jongerenwerkers, jongerencoaches en opbouwwerkers. Wij werken uitsluitend vindplaatsgericht; internet, straat en school zijn onze werkplekken. Onze overheadkosten zijn nagenoeg 0%. Afrekenen doen wij op resultaten, niet op gemaakte uren. Daarmee zijn wij een unieke partner in welzijn.

flyer_jongnof

 

Jongerenwerk op school
 

logo van der holst coaching doorzichtigJongerenwerk en school vullen elkaar uitstekend aan. Voor school biedt ons jongerenwerk extra ondersteuning voor leerlingen waar zorgen over zijn en leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. School biedt jongerenwerk een grote achterban zonder te hoeven werven.

Eén van de methodieken van ons jongerenwerk is jongerencoaching. Jongerencoaching is laagdrempelige ondersteuning voor jongeren met als doel voorkomen van (zwaardere) hulpverlening. Wij omschrijven jongerencoaching als ‘met jongeren meedenken over de zorgen van alledag om te voorkomen dat kleine moeilijkheden grote problemen worden’. Jongerencoaching is tevens actief in de vrije tijd van jongeren en werkt daarmee ook buiten schooltijden aanvullend op de ondersteuning van school.

Jongerenwerk op school biedt meer mogelijkheden. Zo kunnen jongerenwerk en school samen projecten opzetten in het kader van actief burgerschap. Ook pakt jongerenwerk projecten op voor ouderparticipatie.

Met het Zuyderzee College in Lemmer hebben we in 2015 een pilot jongerenwerk op school uitgevoerd. Doel van de pilot was de samenwerking tussen school en jongerenwerk concreet handen en voeten te geven. Dit heeft geleid tot de volgende taakomschrijving voor jongerenwerk op school:

 1. Contact met leerlingen, gezelligheid en signaleren van zorgen en ideeën
 2. Mobiliseren van goodwill
 3. Opzetten van projecten in het kader van actief burgerschap
 4. Coachen van (zorg)leerlingen, ook in de vrije tijd
 5. Opzetten van projecten met ouders rond het thema opvoeden

 

Film 'drugs in De Friese Meren'
 

presentatie_film_Balk

Tijdens een jeugddebat vroeg de jeugd aandacht voor drugsgebruik. Jongeren gaven aan dat velen zich onbegrepen voelen en niet gehoord. Wij hebben een aantal jongeren gevraagd hun verhaal te doen. Over de redenen voor gebruik, de effecten, hoe ze aan drugs komen, hoe ouders ermee omgaan en de hulp die ze denken nodig te hebben.

Samen met de betrokken jongeren hebben we ervoor gekozen om de verhalen in de vorm van een film te presenteren. De verhalen die daarin worden verteld geven een realistisch beeld van de ervaringen met drugs. Zo vertellen de jongeren dat drugs makkelijk te krijgen zijn, de druk vanuit de groep om ‘ook eens wat te proberen’ groot is en dat er thuis of op school nauwelijks aandacht voor is. Gebruikers vertellen bovendien dat de hulp en ondersteuning die hulpverleners bieden, niet aansluiten op de zorgbehoefte. Volgens de jongeren zijn hulpverleners alleen maar gericht op het drugsgebruik en hebben geen oog voor de achtergronden daarvan.

Met de film zijn we op tournee geweest langs scholen, gemeenten, jongerencentra en dorpshuizen. Voor de presentaties waren ouders, hulpverleners en beleidsmakers uitgenodigd. Vooral ouders waren geschokt na het zien van de film. In Balk heeft dat geleid tot een werkgroep ‘drugs’ van ouders die aan de film een vervolg heeft gegeven. Zie het project ‘Jongerenwerk met ouders’ voor meer informatie.

 

Jong in De Friese Meren
 

verkiezingsraad

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente De Friese Meren in 2013, hebben we het project ‘Jong in De Friese Meren uitgevoerd’. In aanloop naar de verkiezingen zijn de jeugd en de politiek met elkaar in contact gebracht om ideeën uit te wisselen en te debatteren. Het resultaat van het project is een jeugdagenda De Friese Meren 2014-2017 met daarop de belangrijkste aandachtspunten voor het jeugdbeleid voor de komende jaren.

Wat hebben we gedaan?

Verkiezingsraad De Friese Meren

Vanaf zes weken voor de verkiezingen was een verkiezingsraad actief bestaande uit zeven jongeren in de leeftijd van 14 – 23 jaar. De raad heeft via social media andere jongeren benaderd om te horen welke aandachtspunten de komende jaren op de politieke agenda moeten staan.

‘Jong in De Friese Meren’ website: podium voor de lokale politiek

In diezelfde periode hadden we een website ‘in de lucht’ waarop de politiek zich kon profileren. Iedere partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed had een eigen die naar eigen inzicht kon worden ingevuld. Het project bood de politiek daarmee een extra podium om zich te presenteren aan een breed publiek.

Ideeën uitwisselen en debatteren

Naast de communicatie online stonden vijf debatten op het programma: vier voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs op de scholen in Joure, Lemmer en Balk en één finale-debat. De debatten zijn voorbereid via lessen die we op de scholen hebben verzorgd.

Schaduwverkiezingen

Op de scholen voor voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen in de bovenbouw schaduwverkiezingen georganiseerd.

 

Jongerenwerk met ouders
 

ouderavond_Balk

Ouders geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning die aansluit op de vraag. De belangstelling voor ‘standaard programma’s’ neemt af, ouders zijn op zoek naar maatwerk. Een mooi voorbeeld is de werkgroep die ouders hebben gevormd naar aanleiding van de film van jongeren over drugs in de gemeente De Fryske Marren (zie voor meer informatie het project ‘Film drugs in De Friese Meren’).

Veel ouders waren geschokt na het zien van de film. Zij hadden geen idee dat drugs zo dichtbij een punt van zorg is. In de nabespreking werd door ons benadrukt dat aandacht van ouders voor dit onderwerp van groot belang is. Praten over drugs thuis en op school helpt jongeren een eigen mening te ontwikkelen. En een eigen mening is van belang omdat jongeren daardoor weerbaarder zijn in vriendengroepen en beter in staat zijn om eigen keuzes te maken.

Met de werkgroep ouders in Balk hebben we een vervolgprogramma samengesteld dat ouders helpt om thuis het gesprek over drugs op een prettige manier te kunnen voeren. Het programma bestond uit drie workshops:

1. Een workshop ‘drugs’

Om de kennis van ouders bij te spijkeren is begonnen met een workshop ‘drugs’. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft laten zien welke drugs op dit moment populair zijn, wat de effecten zijn en welke risico’s gebruikers lopen.

2. Een workshop puberbrein

In de workshop puberbrein is ingegaan op de ontwikkeling van de hersenen. Uit onderzoek is gebleken dat de hersenen pas op circa 24 jaar voltooid is en dat het zogenaamde ‘controlecentrum’ zich als laatste uitontwikkeld. Dat betekent dat pubers nog onvoldoende in staat zijn om verstandige keuzes te maken, om gedrag en consequenties goed in te schatten. In de workshop komen de dilemma’s voor ouders aan bod.

3. Een workshop ‘praten met pubers’

In de workshop ‘praten met pubers’ worden tips gegeven hoe ouders een goed gesprek kunnen voeren met hun kinderen. Hoe je voorkomt dat een gesprek meer lijkt op een verhoor en wat je kunt doen om te stimuleren dat kinderen open en eerlijk zijn. Ouders krijgen tips om thuis mee aan de slag te gaan.

 

Cultuurpodium Lemmer
 

 

Logo jong FM kleinLemmer kent geen grote traditie als het gaat om pop, kunst en cultuur. Uiteraard worden er de nodige activiteiten georganiseerd door (muziek) scholen en verenigingen, maar er mist een laagdrempelige voorziening waar ongedwongen en zonder lidmaatschap samen kunst en cultuur kan worden beleefd. En dat terwijl kunst en cultuur mensen verbindt en tegenstellingen overbrugt. Voor ‘jong en oud’, voor mensen van verschillende afkomst en met een verschillend referentiekader.

Doel van het Cultuurpodium Lemmer

Saamhorigheid en tolerantie bevorderen door samen kunst en cultuur te beleven.

Doelgroepen/partners

 • Beginnende en ervaren artiesten en kunstenaars (alle leeftijden en van iedere afkomst)
 • (Muziek- en dans) Scholen
 • Muziekverenigingen
 • Muziekdocenten (particulier)
 • Cultuurcoaches (Miks welzijn)
 • Vluchtelingenwerk

Methodiek

Een podium bieden aan jong talent op het gebied van kunst & cultuur en ontmoeting organiseren tussen beginnende- en ervaren artiesten en kunstenaars. Laagdrempelig, ongedwongen, zonder lidmaatschap, kortom, voor iedereen. Door jong talent wordt hiervoor zelf een stichting opgericht, waardoor draagvlak gegarandeerd is.

Acties en activiteiten

 1. Oprichten van de Stichting Cultuurpodium Lemmer
 2. Inrichten permanent podium (lage drempel ‘plug & play’) in jongerencentrum Het Pac
 3. Open MIC: oefenavonden voor zang en bands
 4. Jamsessies: vrijblijvend en laagdrempelig, samen muziek maken
 5. Talentencafé; maken radio-opnames voor een breed bereik
 6. Ruimte bieden aan presentaties, tentoonstellingen en exposities
 7. Pop- en cultuurprogramma met een combinatie van ‘eigen’- en lokaal talent
 8. Rond het podium realiseren van een lounge-/jamhoek en stamtafel
 9. Activiteiten en projecten van scholen

Comité van aanbeveling

De volgende personen hebben zitting in het comité van aanbeveling:

 1. De heer H. Reuten, locatieleider Zuyderzee College in Lemmer
 2. De heer J. Roeper, directeur ‘t Toanhûs in Joure
 3. Mevrouw K. Veld, coördinator Vluchtelingenwerk De Fryske Marren
 4. Mevrouw F. Bekius, Cultuurcoach Miks welzijn

 

 

 

Project Hans
 

flyer_project_hans_jongfm

Dorpspunt Leefbaarheid
 

logo-dorpspunt

Gemeenten staan voor de opgave om ondanks forse bezuinigingen de leefbaarheid van het platteland te behouden. En dat in een tijd dat door vergrijzing de vraag naar voorzieningen toeneemt, terwijl door de terugloop van het aantal (jonge) inwoners het vrijwillig kader onder druk staat. Een moeilijke opdracht. Ons Dorpspunt Leefbaarheid (DPL) biedt de helpende hand.

Het DPL is een samenwerkingsverband van het lokaal vrijwillig kader en professionals (gemeente, sociaal wijkteam, politie, opbouwwerk) die ondersteunen. Het DPL functioneert als coördinatiepunt leefbaarheid en activeert burgers (jong en oud) om mee te doen. Gerichte informatie (weten wat er speelt), ontmoeting (kennen en gekend worden) en goede ondersteuning vormen de basis van de methodiek. De ondersteuning bestaat uit vier onderdelen: begeleiden van Plaatselijk belang, de participatie van jongeren, organiseren van ontmoetings- en thema-activiteiten en helpen bij de (digitale) informatievoorziening.

 

Bureau inwonersinitiatieven
 

logo van der holst coaching doorzichtigVeel gemeenten hebben met sociale wijkteams of gebiedsteams de zorg dichtbij mensen georganiseerd. Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen opbouwwerk en jongerenwerk als aparte werksoort af te bouwen. In de praktijk blijken daardoor initiatieven van mensen bij gebrek aan goede ondersteuning niet van de grond te komen.

Het bureau inwonersinitiatieven helpt mensen met het uitwerken van ideeën en initiatieven in werkbare projecten. Projecten worden op haalbaarheid getoetst en hebben een eigen begroting waarin de benodigde ondersteuning wordt meegenomen. Voor de financiering wordt naast de lokale overheid en eigen inzet ook onderzocht welke externe financiers bij willen dragen. Daarnaast worden projecten uitgevoerd in samenwerking met MBO en HBO opleidingen, waardoor een team van studenten beschikbaar is.

 

 

Digitaal ontmoetingspunt
 

digitaal_ontmoetingspuntHet digitaal ontmoetingspunt is hèt antwoord op drie vragen van veel dorpen. Hoe vinden we vrijwilligers? Hoe betrekken we jongeren? Hoe houden we onze website actueel? Het digitaal ontmoetingspunt is niet twee, maar drie vliegen in één klap! Iedereen doet mee, jongeren laten volop van zich horen en het beheer is opgelost! Kortom, de moeite waard om u even in te verdiepen.

 

Ontmoeting

Voor de leefbaarheid van dorpen zijn bewoners meer en meer zelf verantwoordelijk. De overheid ziet graag dat mensen initiatieven nemen voor een leefbare, sociale omgeving, waarbij oog is voor elkaar en zorgvuldig wordt omgegaan met de publieke ruimte. Voor initiatieven van bewoners is ontmoeting belangrijk. Doordat mensen elkaar zien en spreken, wordt informatie gedeeld en ontstaan ideeën en activiteiten.

Steeds meer digitaal

Steeds vaker zoeken mensen elkaar digitaal op. Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp nemen veel van de fysieke ontmoeting over, zeker onder jongere generaties. Het is belangrijk daarop in te spelen. Een digitaal ontmoetingspunt, op dorpsniveau, met social media geïntegreerd, is een online platform waarop eigentijdse vormen van ontmoeting op een laagdrempelige manier tot stand komen.

De belangrijkste voordelen op een rij:

 

1. Voor iedereen

Het digitaal ontmoetingspunt is een platform voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond, waar informatie wordt gedeeld, ideeën worden geboren en onderlinge hulp wordt geregeld.

2. Jongeren doen mee

Het digitaal ontmoetingspunt heeft social media geïntegreerd en nodigt uit tot interactie. Het sluit perfect aan op de populaire communicatiemiddelen van jongeren.

3. Beheer opgelost

Door mee te doen lever je automatisch een bijdrage aan het beheer en up to date houden van de community. Het beheer is niet meer afhankelijk van één of een paar dorpsgenoten.

De kenmerken en toepassingen:

1. WordPress

Het digitaal ontmoetingspunt is gemaakt in WordPress, een open-source toepassing die gebruiksvriendelijk is. Iedereen kan meedoen.

2. Social share

Alle informatie van nieuws en de agenda wordt automatisch gedeeld op Twitter en Facebook.

3. Beheerrollen

Diverse beheerrollen zijn beschikbaar. Iedereen kan, afhankelijk van de rol, nieuws, evenementen en zijn of haar eigen pagina beheren. Samen houd je de online community levendig.

4. Bedrijven en verenigingsleven

Bedrijven, verenigingen en stichtingen hebben hun eigen pagina die zelf beheerd kan worden. Vooral kleine bedrijven en het verenigingsleven profiteren optimaal. Met de vergoeding die hier eventueel voor wordt gevraagd, kunnen bovendien de kosten worden gedekt.

5. Nieuws

Op alle nieuwsitems kan gereageerd worden. Zo ontstaan ideeën, initiatieven en informele zorg. Anoniem plaatsen kan niet, dat voorkomt ongewenste tekst.

6. Agenda

Evenementen in het dorp worden geplaatst in de online agenda. Belangrijke functie van de agenda is dat er een waarschuwing wordt gegeven bij dubbelingen. Dat voorkomt meerdere evenementen op hetzelfde tijdstip.

7. Dorpskrant

De dorpskrant wordt online gepubliceerd. Dit bespaart drukkosten. Hierdoor kunnen bovendien oud inwoners eenvoudig de meest recente editie lezen.

8. Historisch archief

Met de functionaliteit historische foto’s worden eenvoudig foto’s toegevoegd, beschreven en ‘gepind’ op Google Maps. Zo ontstaat op een laagdrempelige manier een historisch archief en blijft informatie en materiaal voor het dorp behouden. Een garantie voor een levendige community. Ook oud inwoners kunnen meedoen, waar ook ter wereld!

Financiering

Toepassingen

De toepassingen hoeven maar één keer ontwikkeld te worden en kunnen daarna onbeperkt worden gebruikt. De kosten voor de toepassingen zijn maximaal €20.000,- (op basis van een prijsindicatie van internetbedrijf Pronamic in Drachten). Voor de financiering kan een beroep worden gedaan op gemeenten. Als bijvoorbeeld tien gemeenten meedoen, is de prijs per gemeente maximaal slechts €2.000,-. Daar staat uiteraard tegenover dat de dorpen uit deze gemeenten voor het gebruik van de toepassingen niet hoeven te betalen.

Dorpswebsite

Waar dorpen in moeten investeren is de website waarop de toepassingen getoond worden. Daarvoor is keuze uit een aantal pakketten: een standaardwebsite in de standaard lay-out, een website in een eigen lay-out en een website in eigen lay-out met uitbreiding van de toepassingen. De prijs is uiteraard afhankelijk van de keuze. Voor een eigen lay-out met de standaard toepassingen is een investering van maximaal €2.000,- nodig. Door samen te werken met bedrijven en verenigingsleven, kan daarvoor gemakkelijk dekking worden gevonden.

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: stel dat voor het gebruik van de website per jaar van bedrijven een bijdrage wordt gevraagd van €50,- en van verenigingen €25,-. Dan kan, door voor te stellen de bijdragen voor drie jaar in één keer te betalen, de aanschafprijs voor de website worden gedekt. Als tien bedrijven (€1.500,-) en tien verenigingen (€750,-) meedoen, is het bedrag voor de implementatie beschikbaar. Natuurlijk kunnen bij fondsen en door advertenties ook middelen worden geworven. Dat is ook van belang voor de jaarlijkse kosten van de hosting.

 

JOP Oké
 

logo_jop_okeJOP Oké is een keurmerk voor jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) op openbaar terrein. Het is een symbool dat laat zien dat een JOP door jongeren is gekozen in overleg met omwonenden en buurt- of dorpsbelang en dat afspraken zijn gemaakt over het gebruik.

In veel kleine dorpen staat het voorzieningenniveau onder druk of voldoen algemene voorzieningen niet aan de wensen van de jeugd. Jongeren maken gebruik van informele plekken op openbaar terrein. Dat kunnen bijvoorbeeld bankjes zijn ergens in het dorp, een bushalte of een sportterrein. Vaak zijn over het gebruik geen afspraken gemaakt en zijn klachten over troep, lawaai en vandalisme aan de orde van de dag.

Het keurmerk JOP Oké biedt een oplossing. Uitgangspunt is dat jongeren recht hebben op een JOP in eigen dorp, maar dit met buurt- of dorpsbelang moeten gaan organiseren. Dat betekent plannen maken, overleg voeren en verantwoordelijkheid nemen.

Met het keurmerk, zichtbaar door bijvoorbeeld een bordje, wordt aangegeven dat met de JOP aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De JOP is in overleg gekozen.
 2. Er zijn afspraken gemaakt met omwonenden.
 3. Er is een ‘JOP-bestuur’, dat contact onderhoudt met de buurt.
 4. De groep wordt begeleid door het jongerenwerk.
 5. Er is een contactpersoon voor vragen en problemen.

 

Fan fan Ternaard
 

platform_Ternaard

Aanhoudende overlast van jongeren en ontevredenheid over de wijze waarop in het dorp met elkaar werd omgegaan, was aanleiding voor het project ‘Fan fan Ternaard’. De methodiek die we samen met initiatiefgroep (foto) hebben gekozen was vernieuwend: niet de ‘problemen’ stonden centraal, maar de mogelijkheden om het dorp leefbaarder te maken.

Wij zijn begonnen met een blanco A4-tje, waarop we met de initiatiefgroep de zorgen hebben verwoord. De belangrijkste aandachtspunten waren:

 1. Ternaard mist gemeenschapszin
 2. Er is weinig betrokkenheid op elkaar
 3. Er is geen ruimte om je leven ‘anders in te vullen’ dan gebruikelijk
 4. Verenigingen houden geen rekening met elkaars activiteiten
 5. Een te kleine groep zet zich in voor het dorp
 6. Ternaard heeft een slecht imago
 7. Een groep jongeren zorgt voor veel overlast
 8. Ouders zijn daar onvoldoende op aan te spreken

Zoals gezegd is gekozen voor een positieve insteek.  Het project was bovendien praktisch van opzet; bewoners moesten snel en makkelijk mee kunnen doen en het was belangrijk snel resultaat te halen. Dat motiveert mensen om betrokken te blijven.

De activiteiten waren gebaseerd op de volgende methodiek:

Van belang is goede informatie, bewoners moeten weten wat er speelt en wat men zelf kan doen om de leefbaarheid te bevorderen en problemen op te lossen. Activiteiten moeten gericht zijn op ontmoeting, contact zorgt voor onderling begrip en solidariteit. Er moet gerekend kunnen worden op de ondersteuning van professionals, dit vermindert de terughoudendheid en stimuleert de actiebereidheid.

Op basis hiervan is ervoor gekozen om een tijdelijk eigen nieuwsbrief huis-aan-huis te verspreiden. De verenigingen in het dorp zijn gevraagd mee te werken aan een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een open dag voor het dorp om het imago te veranderen en de bewoners te activeren. Via straatcoaching is contact met jongeren gelegd. Met hen hebben we het plaatselijke jeugdhonk nieuw leven in geblazen en is de overlast drastisch afgenomen. Om ouders te betrekken hebben we ‘de maand van de jeugd’ georganiseerd, met een workshop puberbrein, een workshop positief opvoeden, een debat met de jeugd en een feest voor iedereen.

 

Hokken & Keten Dongeradeel
 

hijspaleisDongeradeel kende een lange traditie van eigen onderkomens van de jeugd. Omdat deze bouwwerken niet aan de wettelijke eisen voldeden, kregen ze het etiket ‘illegaal’. Toch hadden ze een belangrijke functie. Ze gaven jongeren een ontmoetingsplek in eigen woonplaats. De gemeenteraad van Dongeradeel wilde na jarenlang gedogen de honken gaan verbieden. Omdat daarover geen overleg was geweest met de jeugd, hebben wij voorgesteld het besluit een jaar uit te stellen. In dat jaar konden we tijdens 18 discussie-avonden door de hele gemeente de meningen inventariseren. Van jongeren, van ouders, van omwonenden, van dorpsbelangen, andere betrokkenen, kortom van iedereen. Uitnodigingen zijn in ieder dorp huis-aan-huis verspreid. De agenda zag er zo uit:

 1. Wat heeft de jeugd op dit moment als ontmoetingsplaats(en)?
 2. Hoe wordt dat gewaardeerd?
 3. Wat zijn wensen voor de toekomst?

Daarnaast hebben we een ‘caravantour’ georganiseerd. Met de gemeenteraad en het college van B&W zijn we op bezoek geweest bij een aantal onderkomens.

Conclusies

De meningen liepen nogal uiteen. De één vond de honken wel best, je bent tenslotte maar één keer jong en daar moet je vooral van genieten. En ach, veiligheid en alcohol, ‘het loopt allemaal zo’n vaart niet’. De ander maakte zich zorgen. Wat gebeurt er allemaal in die keten? Wie houdt een oogje in het zeil, hoe zit het met alcoholgebruik, is er ook drugs en zit de jeugd er niet te vaak en te lang?

Wij hebben de conclusies van de avonden en de tour van de raad kunnen samenvatten in 12 punten:

 1. Jongeren moeten een ontmoetingsplek hebben in eigen dorp.
 2. ‘Illegale’ onderkomens zijn een knap stukje zelfwerkzaamheid.
 3. Onderkomens op openbaar terrein zijn onterecht de verantwoordelijkheid van de gemeente.
 4. Een caravan als jeugdonderkomen is niet voldoende veilig te maken.
 5. Alcoholgebruik in jeugdonderkomens is gemiddeld hoger dan verantwoord.
 6. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is algemeen aanvaard.
 7. Door groepsdruk is het vaak moeilijk ‘tegen’ de gang van zaken te zijn.
 8. Overlast bij onderkomens is alleen daar, waar afspraken en toezicht niet zijn.
 9. ‘Illegale’ onderkomens zijn tijdelijke voorzieningen, niet voor iedereen.
 10. Mede door ‘illegale’ onderkomens hebben gesubsidieerde honken het moeilijk.
 11. Van het officiële gemeentelijk beleid komt in de praktijk weinig terecht.
 12. De ‘gemeente bekent geen kleur’, reageert alleen bij klachten en problemen.

Vervolg

Aan de hand van deze conclusies, heeft de gemeenteraad wat betreft jeugdonderkomens het volgende besloten:

 1. Illegale onderkomens moeten verdwijnen.
 2. Bestaande onderkomens mogen nog maximaal 4 jaar blijven staan.
 3. Voor legale alternatieven wordt € 440.000,- gereserveerd.

Door onze tussenkomst is voorkomen dat besluitvorming zou plaats vinden zonder inbreng van jongeren en andere betrokkenen. Dat heeft geleid tot een besluit met breed draagvlak. Belangrijk voor de brede steun was het feit dat een overgangsperiode van vier jaar is aangehouden, waardoor vriendengroepen in bestaande onderkomens nog voldoende tijd plezier konden hebben van hun honk. Daarnaast bleek uit de reservering dat de behoefte aan ontmoetingsplekken werd onderkend.

 

 

Actueel:

R

Marktconsultatie DFM

De gemeente De Fryske Marren gaat het welzijnswerk opnieuw aanbesteden. 20 juni worden geïnteresseerde matktpartijen uitgenodigd voor een consultatie. Ook avonden voor inwoners zijn gepland.

R

Fundag AZC Balk

Leerlingen van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer hebben in het kader van ons jongerenwerk op school een fundag georganiseerd voor de bewoners van het AZC in Balk. Het geld dat nodig was, brachten zij met een sponsoractie bijeen.

R

Radiocontracten getekend

Voor ons project ‘Ouders praten over drugs’ wordt de maand september onze radiocommercial uitgezonden op Omrop Fryslân en WaterstadFM. De contracten die nodig zijn voor de zendtijd, zijn getekend. Meer informatie volgt.